ไต้หวัน
ไต้หวัน

ไต้หวัน

4 วัน 3คืน

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซานซื่อ

การบินไทย