รัสเซีย

Aurora Russia

ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61

แสงออโรร่า-Husky Park-เรือทาลายน้าแข็ง

การบินไทย